logo

Regulamento da Tarxeta de Eurocidadán

Artigo 1º - Obxecto

O presente regulamento establece os termos, condicións de aceso e utilización da Tarxeta de Eurocidadán.

Artigo 2.º - Beneficiarios

A Tarxeta de Eurocidadán vai destinada a residentes nos municipios de Chaves e de Verín.

Artigo 3.º - Condicións de uso

A utilización desta tarxeta é persoal e intransferíbel, non podendo, en ningún caso, ser vendida, prestada ou cedida.

Artigo 4.º - Obxetivos específicos

 1. Acceso universal e común dos cidadáns a un conxunto de servizos públicos, de carácter colectivo e social dos dous municipios.
 2. Promover a consolidación do sentimento de pertenza e de euro-identidade dos cidadáns da Eurocidade Chaves-Verín, en diante abreviadamente designada por Eurocidade.
 3. Visibilidade de beneficios inmediatos a nivel individual no contexto da Eurocidade.
 4. Evitar a duplicidade de equipamentos e a consecuente duplicidade de custos no conxunto dos dous municipios.
 5. Aproveitamento de economías de escala na utilización e xestión compartida de servizos e equipamentos existentes e no planeamento conxunto de futuros equipamentos.
 6. Fomento de unha reflexión alargada sobre as implicacións e necesidades de intervención en cuestións de natureza xurídico-legal que poidan constituír barreiras para as actuacións propostas.

Artigo 5.º - Beneficios

 1. O titular da Tarxeta de Eurocidadán disporá dos seguintes beneficios:
  • Acesso aos servizos prestados polas bibliotecas municipais da Eurocidade;
  • Descontos na utilización de instalacións municipais da Eurocidade.;
  • Entrada gratuita nos museos municipais da Eurocidade;
  • Descontos en eventos culturais organizados polos dous municipios;
  • Descontos nos tratamentos de termalismo terapéutico e bem-estar termal nas Termas de Chaves: O SPA do Imperador;
  • Acesso á accións de formación promovidas pola Eurocidade;
  • Acesso á participación en actividades culturais, deportivas e recreativas promovidas polos dous municipios, no ámbito da Eurocidade;
  • Participación en sorteos e concursos organizados pola Eurocidade;
  • Subscrición ao Boletim Informativo da Eurocidade;
  • Descontos no comercio, servizos e restauración, localizados na área dos municipios de Chaves e Verín e que se teñan adherido ao presente proxceto.
 2. Os descontos referidos na alínea j) do número anterior serán aqueles que o comerciante ou a entidade pública ou privada asociada estableza, no momento da subscrición da declaración referida no n.º 1 do art.º 12 do presente regulamento.
 3. No sitio de Internet da Eurocidade constarán, en todo o momento, os beneficios e servizos prestados pola tarxeta, e as entidades asociadas.
 4. Os beneficios previstos neste artigo non son acumulables con outros descontos xa existentes.
 5. As características da tarxeta e os beneficios antes mencionados, ou outros que poden ser considerados, levasen a cabo de forma gradual.

Artigo 6.º - Subscrición

 1. A Tarxeta de Eurocidadán pode ser requirida nun dos seguintes locais, con dispoñibilidade inmediata:
  • No Gabinete de Apoio Técnico da Eurocidade, adiante abreviadamente designado por GAT, localizado en Feces de Abaixo;
  • Nas instalacións do Municipio de Chaves;
  • Nas instalacións do Concello de Verín.
 2. A Tarxeta de Eurocidadán tamén pode ser solicitado nalgún destes locais, sendo posteriormente entregue polo GAT, logo de entregada e validada toda a documentación solicitada:
  • No website da Eurocidade: www.eurocidadechavesverin.eu;
  • Polo email: info@eurocidadechavesverin.eu.

Artigo 7.º - Emisión

 1. A Tarxeta de Eurocidadán é emitida ao interesado de forma gratuíta.
 2. Para a emisión da Tarxeta de Eurocidadán aos residentes del municipio de Chaves é necesaria a presentación dos seguintes documentos:
  • Tarxeta do Cidadán ou Billete de Identidade, en caso de cidadán nacional;
  • Autorización de Residencia en Portugal, en caso de cidadán extranxeiro;
  • Tarxeta do Cidadán, do Billete de Identidade, ou da Autorización de Residencia en Portugal, dos pais ou representante legal, en caso de menores que no posúen documento de identificación;
  • Fotografía actual tipo carné, ou unha feita nos locais de entrega inmediata da tarxeta;
  • Cubrir a ficha de inscrición (a entregar polo GAT ou a descargar na páxina web da Eurocidade).
 3. Para a emisión da Tarxeta de Eurocidadán para os empadroados no municipio de Verín é necesaria a presentación dos seguintes documentos:
  • Documento Nacional de Identidade (DNI), no caso de cidadán nacional;
  • Certificado de residencia, no caso de cidadán estranxeiro;
  • Certificación de Empadroamento do Concello de Verín;
  • Fotografía actual tipo carné ou unha feita nos locais de entrega imediata da tarxeta;
  • Cubrir a ficha de inscrición (a entregar polo GAT ou a descargar na páxina web).
 4. As fotocopias dos documentos solicitados son válidas mediante a mostra do orixinal ou documentos compulsados.
 5. En calquera momento, o GAT reserva o dereito de solicitar ao usuario a documentación anteriormente mencionada, ou outra que sexa considerada adecuada, para a comprobación da residencia nun dos dous municipios da Eurocidade.

Artigo 8.º - Validación

Presentar a Tarxeta de Eurocidadán á entrada das instalacións asociadas, entidades asociadas ou na inscrición de actividades.

Artigo 9.º - Perda ou extravío da tarxeta

En caso de perda ou extravío da tarxeta, o titular deberá acudir ao GAT para que lle sexa expedida outra tarxeta, mediante o pago de 3 € (tres euros). Este valor pode ser actualizado polos municipios no momento que estime conveniente, tendo en conta os obxectivos fundamentais da asignación.

Artigo 10.º - Obrigacións dos Beneficiarios

 1. É obrigación dos beneficiarios da Tarxeta de Eurocidadán:
  • Presentar a Tarxeta de Eurocidadán sempre que queiran dispoñer dos beneficios concedidos;
  • Manifestar a vontade de utilizar a Tarxeta de Eurocidadán antes do acto da adquisición ou pagamento dos bens ou servizos de que pretendan beneficiar;
  • Informar, previamente, o GAT do cambio de residencia;
  • Devolver a Tarxeta de Eurocidadán ao GAT sempre que se perda o dereito á mesma.

Artigo 11.º - Fin do dereito á utilización da Tarxeta de Eurocidadán

 1. Constitúe causa de cesión inmediata dos beneficios da Tarxeta de Eurocidadán, entre outros, a transferencia de residencia ou de empadroamento para outro municipio, diferente do Municipio de Chaves ou do Municipio de Verín.
 2. Constitúe, aínda, causa de cesión inmediata dos beneficios da Tarxeta de Eurocidadán, o incumprimento de calquera norma prevista no presente Regulamento.
 3. Os titulares da tarxeta que constaten calquera incumprimento ao presente Regulamento, por parte das entidades asociadas, deben comunicar tal acto ao GAT.

Artigo 12º - Entidades asociadas

 1. Os comerciantes ou outras entidades, públicas ou privadas, que pretendan asociarse a este proxecto, no sentido de proporcionar descontos na venda de bens ou na prestación de servizos, deberán cubrir unha declaración de compromiso que inclúa o desconto establecido polo comerciante ou entidade sinalada na liña J do art. 5. Devandita declaración de compromiso estará a disposición das entidades públicas ou privadas nos locais de inscrición da tarxeta.
 2. A declaración referida no número anterior é válida polo período de un ano, prorrogábel por períodos iguais e sucesivos se non se denuncia, con antecedencia mínima de 30 días, contados do seu termo ou do termo da renovación en curso, conforme o caso
 3. A denuncia referida no número anterior terá de ser manifestada por escrito, mediante o envío de carta certificada con acuse de recibo, ao GAT.
 4. Os comerciantes ou outras entidades asociadas, públicas ou privadas, posuirán un adhesivo á entrada do establecemento que permita ao titular da tarxeta saber que naquel espazo terá desconto na compra de bens ou na prestación de servizos
 5. Os comerciantes ou outras entidades asociadas, públicas ou privadas, que constaten calquera incumprimento ao presente Regulamento, por parte dos usuarios da tarxeta, deberán reter a tarxeta de inmediato e devolvela ao GAT.

Artigo 13º - Entrada en Vigor

O presente Regulamento entrará en vigor cando o texto completo esté publicado no Boletín Oficial da Provincia e transcorra o prazo previsto no artículo 65.2 da Lei 7/85, Reguladora das Bases do Réximen Local.

web engineered by hostname.pt