logo

PERFIL DE CONTRATANTE

Contratos menores adxudicados

De acordo co establecido no artigo 63.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/ UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, pódese consultar a información publicada sobre contratos menores adxudicados pola Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade Chaves-Verín no perfil deste contratante.

web engineered by hostname.pt